abv chat от кефче

Готови ли сте да разкършим пръсти?!

abv chat bg chat забава радио


Всички IRC Команди поддържани в мрежата на ShakeIT
Команда Действие
/help [command]
/quote help [command]
Показва помощ за действието на командата.
/ Извиква последната команда, написана в текущия прозорец.
/! Извиква последната команда, написана във всички прозорци.
/clear [nick|#channel] Изчиства всичко писано в зададения прозорец nick/channel (nick или канал). Само /clear изчиства текущия прозорец.
/clearall Изчиства всичко писано във всички прозорци.
/time [server] Съобщава времето, като използва за източник сървъра.
/timestamp <ON|OFF> Включва|Изключва показване на часа в началото на реда.
/font Променяте шрифта с който пишете.
/me text Пише текста след името ви. Например ако сте с nick 'ToTo' и напишете
'/me likes Rock music', ще бъде изпратено съобщение
'* ToTo likes Rock music' (с малко по-различен цвят).
/ame text - пишете във всички прозорци.
/nick novnick Сменяне на сегашния ви nick с нов - novnick.
/join #channel [key]
( /j channel )
Влизане в канала #channel. Ако канала е заключен с режим +k, трябва да укажете ключ (key) за влизане.
Кратката команда работи ако имате такъв alias.
/knock #channel Почукване на канала #channel. Ако канала е с някои от режимите +ikl и няма режим +p, хората в канала ще видят, че искате да влезете.
/hop Излиза и пак влиза в канала. За обновяване на настройки.
/part [#channel] [text]
/leave [#channel]
Напуска каналa #channel (или текущия, ако не е указан), като при излизането изписва съобщение text.
/partall [text] Напуска всички канали в които сте, като при излизането изписва съобщение text.
/list [#channel] Показва списък с всички канали, които не са скрити (+s), или само посочения канал.
/who <#channel>
/names <#channel>
Показва кой е в канала #channel.
Потребителите с режим +i на nick-a не се показват.
/query <nick>
( /q nick )
Отваря личен прозорец (private) с nick-a nick.
/msg <nick> text Изпраща лично съобщение text на nick-a nick.
/omsg <#channel> text Изпраща лично съобщение text на всички OP-ове в канала #channel.
/notice <nick> text Изпраща съобщение text на nick-a nick. Съобщението не е в отделен прозорец - получателят го вижда в прозореца, който е отворил в момента.
/onotice <#channel> text Изпраща същия вид съобщение като горното, само че на всички OP-ове в канала #channel.
/whois [remoteserver|nick] <nick>
/uwho <nick>
Показва подробна информация за nick-a nick, който е online.
С /whois nick nick виждате и idle time - преди колко време последно е казал нещо.
/whowas <nick> Показва информация за nick, който вече не е online.
/who <nick>
/dns <nick|host>
Показва IP-адреса на nick-a nick.
/msg SEENSERV SEEN <nick|hostmask>
/msg SEENSERV SEENNICK <nick>
Показва кога последно nick или hostmask е бил online.
Може да проверите за точно определен nick.
/notify <ON|OFF>
/notify <nick> text
/notify -r <nick>
/notify -l
Включва|изключва уведомяване за online статуса на добавените.
Добавя nick в списъка.
Премахва nick от списъка.
Показва списъка с добавени.
/ignore <nick>
/ignore -r hostmask
/ignore -r
/ignore -l
Игнорира получаване на съобщения от nick.
Премахва ignore на определен адрес.
Премахва всички ignore.
Показва списъка с игнорирани.
/away text Указва, че не сте пред компютъра по причина text.
/away Връщате се след away.
/server <irc.server.com>
/server -m <irc.server.com>
Променя IRC сървъра, към който сте свързани. С параметър -m се свързвате към втори сървър (и с двата).
/quote version [server] Показва версията на IRC сървърът.
/admin [server] Показва административна информация за IRC сървър.
/motd [server] Показва съобщението към потребителите на IRC сървър.
/map
/links [mask] [remote]
Показва сървърите в мрежата.
/trace [server|nick] [location] Показва пътя по който минава вашата връзка.
/quit [text] Напуска IRC, като изписва съобщение text.
Команди към NS (NickServ) за управление на nick-а ви (за ShakeIT IRC мрежата).
/msg NickServ HELP [команда]
/msg NS HELP SET [команда]
Помощ за командите към NS.
/msg NS REGISTER <password> [pass recovery phrase] Регистрира nick-a ви, като password e паролата ви за идентифициране, a "pass recovery phrase" е фраза за промяна на паролата с RECOVERPASS. Паролите са чувствителни към големината на буквите.
Използвайте трудни пароли!
/msg NickServ IDENTIFY <password>
/msg ns id <password>
//.msg ns id $$?*
Идентифициране на nick-а ви (идентификация).
С долната команда пишете паролата в малко прозорче и със звездички.
/msg NS INFO <nick>
//msg ns info $me
Показва информация за nick.
За вашия nick може да ползвате и втората команда.
/msg NS LIST <pattern> [options]
/msg ns list *nick*
/msg ns list *nick* -forbid -noexpire
Показва регистрирани nick-ове, които съвпадат с маската pattern, освен ако имат SET PRIVATE ON. Валидни опции:
-forbid - показва forbidden nicknames
-online - показва identified nicknames
-private - показва private nicknames
-protect - показва protected nicknames
-noexpire - показва noexpire nicknames
/quote help umode Показва какви modes можете да сложите на nick-a си.
/mode <nick> <+|-><modes>
/mode <nick> +i
Променяте modes на nick-a си.
+i - не ви показва nick-а при /who #kanal
+I - приемате лични съобщения само от регистрирани
+g - не приемате лични съобщения, освен от тези в ACCEPT list
/quote accept nick
/quote accept -nick
/quote accept *
Ако имате mode +g на nick-a си, определяте кой може да ви пише.
Добавяте и махате никове от списъка,
преглеждате кои са записани.
/msg NS SET <nick> PASSWORD <password> <newpass> Сменяне на паролата на nick-a ви с нова - newpass, ако съвпада сегашната - password.
/msg NS RECOVERPASS <nick> <newpass> <pass recovery phrase> Сменяне на паролата на nick-a с нова - newpass.
Трябва да въведете фразата за възстановяване на парола.
(може да сте с друг nick)
/msg NS SET <nick> PHRASE <pass recovery phrase> Сменяне на фразата за възстановяване на парола на nick-a. Трябва да сте се идентифицирали.
/msg NS ACCESS ADD <*wnder@*underworld.net>
/msg NS ACCESS DEL <*wnder@*underworld.net>
/msg NS ACCESS LIST [mask]
Променя списъка от познати хостмаски за nick-a ви. Ако използвате хостмаска, която не е във вашия списък за достъп, трябва да се identify.
/msg NS SET <nick> KILL <ON|OFF|IMMED>
/msg ns set <nick> kill on
/msg ns set <nick> kill immed
ON включва опция, която автоматично disconnect-ва, ако за 1 минута не сте си identify nick-a, освен ако съвпада хостмаската от ACCESS LIST. При IMMED, ако хоста не е в списъка за достъп ще бъде изхвърлен незабавно, освен ако е поставен SET SECURE ON - ще имате 1 минута за идентификация.
KILL IMMED се маха с KILL ON (ако сте с nick-a) или попитайте за други начини за махане.
/msg NS SET <nick> AUTOMASK <ON|OFF> Включва автоматично добавяне на нови хостмаски към ACCESS LIST, когато се identify. Не я препоръчвам.
/msg NS SET <nick> SECURE <ON|OFF> При ON сте задължени да се identify, независимо от хоста.
/msg NS SET <nick> UNSECURE <ON|OFF> При ON и ако хоста съвпада, не е необходимо да се identify за да ползвате NS команди. Не се препоръчва.
/msg NS SET <nick> MEMOS <ON|OFF> Включва опция, която разрешава получаването на съобщения чрез MemoServ.
/msg NS SET <nick> NOTIFY <ON|OFF> Уведомяване при получаване на съобщение чрез MemoServ.
/msg NS SET <nick> SIGNON <ON|OFF> Уведомява за съобщения чрез MemoServ при влизане в мрежата.
/msg NS SET <nick> EMAIL <email|-> Вашият email адрес ще се вижда в info на nick-а. С - се премахва.
/msg NS SET <nick> URL <url|-> Вашият интернет адрес ще се вижда в info на nick-а. С - се премахва.
/msg NS SET <nick> UIN [number] Вашият ICQ номер ще се вижда в info на nick-а.
/msg NS SET <nick> GSM <number|-> Вашият GSM номер ще се вижда в info на nick-а. С - се премахва.
/msg NS SET <nick> PHONE <number|-> Вашият телефонен номер ще се вижда в info на nick-а. С - се премахва.
/msg NS SET <nick> HIDE <ALL|EMAIL|URL|ADDR|QUIT> <ON|OFF> Скрива само опциите, които сте сложили от info на nick-а.
/msg NS SET <nick> PRIVATE <ON|OFF> Скрива info на nick-а ви и не го показва при команда LIST.
/msg NS SET <nick> PRIVMSG <ON|OFF> Когато е ON, ще получавате съобщенията от IRC services като privmsg, а при OFF - с notice.
/msg NS SET <nick> NEVEROP <ON|OFF> Когато е ON, няма да получавате автоматично OP от CS при влизане в канал, в който сте add.
/msg NS LINK <nick> <password> Свързва сегашният ви nick с друг. Вашият ACCESS списък ще бъде изтрит и ще се използва списъка на втория nick. Ако имате записани бележки memos, те се прехвърлят на другия nick; ако той е бил unlinked, ще стане главен прякор за връзката. Когато nick от връзката подава команда към services, се приема че е подадена от главния nick, освен командите DROP, UNLINK, SET PASSWORD, SET EMAIL и SET URL. Предимства: еднократен ident, общи memos, еднакъв достъп до канали.
/msg NS UNLINK
/msg NS UNLINK <nick> [password]
Отменя връзката на вашия или на друг nick. Копира му се ACCESS списъка от главния nick. Ако nicka-a е бил главен nick, следващия nick във връзката става главен.
/msg NS SET <nick> MASTER <masternick> Променя главния nick за вашата връзка с nick-ове. Главният nick съдържа списъка за достъп за цялата връзка. При смяната, новият masternick трябва да съществува във връзката.
/msg NS SET <nick> NOLINK <ON|OFF> Когато е ON, няма да може друг nick да се свърже с вашия.
/msg NS RECOVER <nick> [password] Ако са ви взели nick-a с тази команда задържате използването му. Освобождавате го с RELEASE или изчаквате.
Ако вашата hostmask съвпада с ACCESS list на nick-a и той няма SET SECURE ON, може да не пишете паролата.
/msg NS RELEASE <nick> [password] Освобождавате nick-a след RECOVER или ако не сте се identify.
Ако вашата hostmask съвпада с ACCESS list на nick-a и той няма SET SECURE ON, може да не пишете паролата.
/msg NS GHOST <nick> [password] Ако nick-a е останал в мрежата след disconnect, така го премахвате.
Ако вашата hostmask съвпада с ACCESS list на nick-a и той няма SET SECURE ON, може да не пишете паролата.
/msg NS DROP <password> drop на nick-а ви. Премахва регистрацията. Трябва да сте се identify.
Регистрацията се премахва и ако nick-а не се ползва 1 месец.
Команди към CS (ChanServ) за управление на канали (за ShakeIT IRC мрежата).
/msg ChanServ HELP [команда]
/msg CS HELP SET [команда]
Помощ за командите към CS.
/msg CS REGISTER <#channel> <password> Регистрира канал #channel, при което ставате founder на канала, като password e паролата за идентифициране.
Паролата е чувствителна към големината на буквите.
Използвайте трудни пароли!
Трябва да имате OP в канала и nick-а ви да е регистриран и на повече от 4 седмици и 2 дни.
/msg CS IDENTIFY <#channel> <password>
//.msg cs id <#channel> $$?*
Идентифициране като Founder в канала #channel.
С втората команда пишете паролата в малко прозорче и със звездички.
/msg CS INFO <#channel> Показва подробна информация за канала - founder, кога е регистриран, topic, заключени modes.
/msg CS LIST <pattern> [options]
/msg cs list #*chan*
/msg cs list #*chan* -forbid -noexpire
Показва регистрирани канали, които съвпадат с маската pattern, освен ако имат SET PRIVATE ON. Валидни опции:
-forbid - показва forbidden channels
-private - показва private channels
-forget - показва forgotten channels
-guard - показва guarded channels
-noexpire - показва noexpire channels
/msg CS SET <#channel> PASSWORD <newpassword>
/msg CS SET <#channel> NEWPASS <newpassword>
Сменяне на паролата на канала #channel с нова - newpassword.
Трябва да сте се identify като Founder.
/msg CS SET <#channel> FOUNDER <nick> Променя собственика на канала. Пише се от новия.
Трябва да сте се identify като Founder.
/msg CS SET <#channel> SUCCESSOR <nick>
/msg cs set <#channel> successor -
Определя наследник на собственика на канала, ако неговия nick се drop.
Трябва да сте се identify като Founder. Пише се от nick-a.
С - се премахва.
/msg CS SET <#channel> GUARD <ON|OFF> Извиква CS (ChanServ) в канала #channel.
/msg SEENSERV JOIN <#channel>
/msg SEENSERV PART <#channel>
При JOIN, SeenServ влиза в канала и следи хората, при PART излиза.
Трябва да сте се ident като Founder или да имате ниво за SET в канала.
/msg CS SET <#channel> PUBCOMMANDS <ON|OFF> При ON приема публични команди в канала, както следват:
!OP [nicknames] - дава +o на посочените никове
!DEOP [nicknames] - маха +o на посочените никове
!SEEN - кога последно е видян
!SEENNICK - точно за посочения nick
/msg CS SET <#channel> MLOCK <+|- modes>
/msg CS SET <#channel> MODELOCK <+|- modes>
/msg cs set <#channel> mlock -spmcqilk+nt
/msg cs set <#channel> mlock +
Защитава modes в канала. Modes със знак - са забранени за поставяне, а тези с + се поддържат включени. При MLOCK + се освобождават всички modes.
/mode <#channel> +nt-mis Променя modes в канала.
Защитените с MLOCK modes могат да се променят само с CS SET от оператори с необходимите права.
+n - не приема msg и notice в канала, ако не сте в него
+t - само хора с +h или +o могат да сменят топика
+m - само хора с +v, +h или +o могат да пишат в канала
+r - само с регистриран nick или с +v|+h|+o могат да пишат
+a - само хора с +h или +o виждат кой има OP в канала
+c - маха цвят, удебеляване... от текста - вижда се нормално
+i - само за поканени - влиза се след invite
+j - влизат само с регистриран nick
+l <limit> - макс. брой хора в канала
+k <key> - влиза се с ключ - /join #channel key
+s - скрит - не показва канала при /list или /whois nick
+p - скрива от /list и /whois nick, и забранява /knock #chan
/msg CS MODES <#channel> Показва всички modes в канала.
/msg CS SET <#channel> TOPIC <text|->
/topic <#channel> text
Поставя topic на канала. С - се премахва.
/msg CS SET <#channel> TOPICLOCK <ON|OFF>
/msg CS SET <#channel> TLOCK <ON|OFF>
Защитава topic на канала. Ще може да се смени само със SET от горната команда.
/msg CS SET <#channel> ENTRYMSG <text|->
/msg CS SET <#channel> ONJOIN <text|->
Поставя съобщение при влизане в канала. С - се премахва.
/msg CS SET <#channel> COMMENT <text|-> Поставя коментар в INFO на канала. С - се премахва.
/msg CS SET <#channel> PRIVATE <ON|OFF> Не показва информация за канала при CS INFO и при CS LIST.
/msg CS SET <#channel> SECUREOPS <ON|OFF> Само потребители, които имат AutoOp или по-високо ниво на достъп ще имат право на операторски привилегии в канала.
/msg CS SET <#channel> RESTRICTED <ON|OFF> Потребители с ниво на достъп по-ниско от CMDOP няма да бъдат допуснати да влязат в канала.
/msg CS SET <#channel> SECURE <ON|OFF> Не допуска в канала нерегистрирани nick-ове.
/msg CS SET <#channel> VERBOSE <ON|OFF> Всички оператори в канала ще виждат, когато се правят промени в ACCESS листа.
/msg CS SET <#channel> EMAIL <email|->
/msg CS SET <#channel> MAIL <email|->
Поставя email на канала в info. С - се премахва.
/msg CS SET <#channel> URL <url|->
/msg CS SET <#channel> WEBSITE <url|->
Поставя интернет адрес на канала в info. С - се премахва.
/msg CS SET <#channel> SPLITOPS <ON|OFF> При ON, ако някой е получил OP по време на netsplit, CS няма да му го махне после.
/msg CS ACCESS <#channel> ADD <nick|mask> <level> ADD-ване на nick или hostmask в канала #channel на ниво level.
(level е от 1 до 49 - с 50 могат да са само Founder-ите)
/msg CS ACCESS <#channel> DEL <nick|mask|номер> DEL-ване на nick или hostmask от канала #channel. Може да го изтриете по номера му от list-a. За да изтриете някой с равен или по-голям level от вашия, трябва да се identify за канала.
/msg CS ACCESS <#channel> LIST [mask] Показва листа с всички ADD-нати (съвпадащи с hostmask) в канала #channel и подробна информация.
/msg CS DELME <#channel> Премахва ADD на вашия nick от канала #channel.
/msg CS AKICK <#channel> ADD [time] <hostmask> [reason] Добавяне на hostmask в AutoKick-листата на канала #channel с причина reason. Всеки който съвпада с hostmask ще бъде ban kick от ChanServ. Може да зададете време time, за което да важи този akick.
/msg CS AKICK <#channel> DEL <hostmask|номер> DEL-ване на hostmask от AutoKick-листата на канала #channel.
Може да го изтриете по номера му от list-a.
/msg CS AKICK <#channel> LIST [mask] Показва листа с всички (съвпадащи с hostmask) в AutoKick-листата на канала #channel.
/msg CS LEVEL <#channel> LIST Показва листа с level-ите на канала #channel. Трябва да сте се identify като Founder.
/msg CS LEVEL <#channel> SET <levelname|index> <level>
/msg CS LEVEL <#channel> RESET <levelname|index|ALL>
Настройване нивата на level-ите в канала #channel. На мястото на levelname поставяте име или номер на левъл.
1 AUTODEOP
2 AUTOVOICE
3 CMDVOICE
4 ACCESS
5 CMDINVITE
6 AUTOHALFOP
7 CMDHALFOP
8 AUTOOP
9 CMDOP
10 CMDUNBAN
11 AUTOKICK
12 CMDCLEAR
13 SET
14 SUPEROP
На мястото на level трябва да е число до 50. RESET поставя стандартната стойност. Трябва да сте се identify като Founder.
/msg CS OP <#channel>
/msg CS OP <#channel> [nick1 -nick2 nick3]
/msg CS OP ALL
/mode <#channel> +o <nick>
/mode <#channel> +oо-о <nick1> <nick2> <nick3>
/op <#channel> <nick>
Дава OP на Вас или на посочените nick-ове. Ако пред nick има "-" му отнема правата.
/msg cs op all - дава ви OP във всички канали, в които имате ADD на CMDOP level.
/msg CS HALFOP <#channel>
/msg CS HALFOP <#channel> [nick1 -nick2 nick3]
/msg CS HALFOP ALL
/mode <#channel> +h <nick>
/mode <#channel> +hh-h <nick1> <nick2> <nick3>
Дава HALFOP на Вас или на посочените nick-ове. Ако пред nick има "-" му отнема правата.
/msg cs halfop all - дава ви HALFOP във всички канали, в които имате ADD на CMDHALFOP level.
/msg CS VOICE <#channel>
/msg CS VOICE <#channel> [nick1 -nick2 nick3]
/mode <#channel> +v <nick>
/mode <#channel> +v-v <nick1> <nick2>
Дава VOICE статус на Вас или на посочените nick-ове.
Ако пред nick има "-" му отнема статуса.
/mode <#channel> +b <nick|host>
/ban <#channel> <nick|host>
/ban -u300 <#channel> <nick> 9

/kick <#channel> <nick|host> [text]
Забранява с BAN (+b) на посочените nick-ове да влизат в канала и с KICK ги изритва навън.
В третата команда 300 е времето на действие на забраната в sec.
9 е вида на вземане адреса на nick-а :
0: *[email protected]
1: *!*[email protected]
2: *!*@host.domain
3: *!*user@*.domain
4: *!*@*.domain
5: [email protected]
6: nick!*[email protected]
7: nick!*@host.domain
8: nick!*user@*.domain
9: nick!*@*.domain
/mode <#channel> -b <nick|host>
/ban -r <#channel> <nick> 9
Премахва BAN на nick.
/msg CS UNBAN <#channel> [ALL] Маха всеки BAN съвпадащ с вашия user@host в канал #channel. С ALL махате всички банове (трябва да имате ADD на SuperOp).
/msg CS SET <#channel> EXPIREBANS [ON|OFF]
/msg CS SET <#channel> EXPIREBANS [time]
/msg CS SET <#channel> EXPIREBANS
Да се махат ли автоматично бановете в канала и след колко време time, зададено като: w - weeks, d - days, h - hours, m - minutes, s - seconds
пример: 1h30m . Без параметри показва текущата стойност на time.
/mode <#channel> +e <hostmask> Слага +e - може да влезе в канала, дори ако има BAN.
/mode <#channel> +I <nick!ident@host> Позволява на nick!ident@host да влиза в канал с mode +i без покана.
/msg CS CLEAR <#channel> <option>
options: <ops|halfop|voices|modes|bans|gecosbans|users|all>
Премахва от канала според посочената опция. ALL е комбинация от OPS, VOICES, MODES и BANS. При TakeOver ползвайте ALL и GECOSBANS.
/msg CS CYCLE <#channel> Изчиства някои modes в канала.
/msg CS INVITE <#channel>
/invite <nick> <#channel>
Използва се ако канала е с покана (invite - SET MLOCK +i). Кани ви в канала или изпраща съобщение на nick с покана за канала. Не се препоръчва - не бъдете нахални !
/msg CS DROP <#channel> [password] drop-ене на канала #channel. Премахва регистрацията.
Регистрацията на канал се премахва и ако бъде drop-ен nick-a на founder на канала (ако няма successor) или ако в него 2 седмици не влиза никой с ADD в Access-лист.
/msg cs set <#channel> guard on
/msg cs set <#channel> mlock -spmcqilk+nt
/msg cs set <#channel> topiclock on
/msg cs set <#channel> secureops on
/msg cs set <#channel> verbose on
Необходими настройки за канал които препоръчвам.
Освен това можете да ограничите достъпа до канала с
/msg cs set <#channel> restricted on
при което ще могат да влизат само хората с ADD, или с
/msg cs set <#channel> mlock -spmcqil+ntk key
при което за да влезете пишете /join <#channel> key
Команди към MS (MemoServ) за записване на съобщения (за ShakeIT IRC мрежата).
/msg MemoServ HELP [команда] Помощ за командите към MS.
/msg MS SEND <nick|#channel> <text> Изпраща лично съобщение text на nick-a nick или на хората с ADD на AutoOp в канал #channel - ако и вие имате AutoOp в канала - когато даденият човек влезе в IRC, получава съобщението (ако е позволил memos към ника си).
/msg MS LIST [#channel] Показва лист със съобщенията към nick-a ви или към канала #channel.
/msg MS READ <номер|ALL>
/msg MS READ <#channel> <номер|ALL>
Показва съобщение с пореден номер от листа или all(всички).
/msg MS REPLY <номер> <text> Изпраща отговор на съобщение, получено от вашия nick, до този, който го е изпратил. Получателят ще го види с "[Re]:" отпред. Не можете да отговорите на съобщение, което е получено от канал.
/msg MS FORWARD <номер|ALL> <nick|#channel> Препраща съобщение, получено от вашия nick, към друг nick или канал. Получателят ще го види с "[Fwd]:" отпред. Не можете да препратите съобщение, което е получено от канал.
/msg MS DEL <номер|ALL>
/msg MS DEL <#channel> <номер|ALL>
Маркира съобщение за изтриване. Изтрива се след 1 час, освен ако ползвате PURGE.
/msg MS UNDEL <номер|ALL>
/msg MS UNDEL <#channel> <номер|ALL>
Маха маркировката за изтриване от маркираните съобщения.
/msg MS PURGE [#channel] Изтрива веднага съобщения към вас или към канал, които са маркирани за изтриване.
Команди към StatServ за статистики на мрежата (за ShakeIT IRC мрежата).
/msg StatServ HELP [команда] Помощ за командите към SS.
/msg StatServ SHOWADMINS Показва броя на Services admins и техните никове.
/msg StatServ SHOWOPERS Показва броя на IRC operators и техните никове.
/msg StatServ SHOWSTATS Показва броят на регистрираните никове и канали и общия брой на записаните memos.
/msg StatServ STATS Дава обща статистика за мрежата - текущ и максимален брой на потребители, оператори, сървъри и канали и др.
 
 
Легенда:
Параметрите, означени с < ... > са задължителни - от тях зависи работата на командата.
Параметрите с [ ... ] не са задължителни - служат за доуточняване или коментари.
Ако има | между параметрите - поставя се само единия от тях.
За някои от командите е необходимо nick-а ви да е регистриран преди определено време.
Ако имате проблем, който не може да се разреши с горните команди и се налага намеса на IRC-оператор или администратор, той не се нуждае от паролите ви, за да ви помогне.
Използвайте трудни за познаване пароли и не ги казвайте на НИКОГО (дори на оператори), ако не искате да изгубите nick-а или канала си !

Желаем ви приятен чат в ShakeIT.